KVKK

ve Aydınlatma Metni

Söz konusu bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilerek aydınlatılması amacıyla tanzim edilmiştir.

DoktorBUN Web Ürünleri ve DoktorBUN Mobil Uygulaması işbu "Aydınlatma Metnini" yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

1.1. DoktorBUN Web Ürünleri: www.doktorbun.com alan adı ve alt alan adlarında yer alan (dhy, tus, dus, yandal, iyh, blog vs.) diğer alt adlarında hizmet veren ürünleri ifade eder.

1.2. DoktorBUN App: Mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "DoktorBUN App" olarak anılacaktır.)

1.3. Kullanıcı/Üye: DoktorBUN Web Ürünleri üzerinden sisteme erişen veya DoktorBUN App üzerinde üyelik formunu doldurmuş ve ardından kendisine mail yoluyla gönderilmiş olan doğrulama kodunu kullanarak üyeliğini aktifleştirmiş kişidir. DoktorBUN Web Ürünleri ve DoktorBUN App‘e giriş yapan, ürünlerden faydalanan ve üye olan kişi bu Kullanım Sözleşmesi’nin okuduğunu, kullanım sözleşmesinin içeriğini bütünüyle anladığını ve iki taraf arasında gerçekleşecek olan tüm hükümleri onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

1.4. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Veri sahibi olduğu kişiyi tanımlayan, kişi hakkında özel ve genel bilgileri içeren her türlü veridir.

1.5. Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kanuna göre, öğrenilmesi halinde kişilerin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

1.6. İlgili Kullanıcı: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlanır.

1.7. Açık Rıza: Kanuna göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde tanımlanır.

1.8. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi olarak tanımlanır.

1.9. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1.10. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.11. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

1.12. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

1.13. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

2.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

2.1. DoktorBUN Web Ürünleri ve DoktorBUN App kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların DoktorBUN Web Ürünleri ve DoktorBUN App tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması amacıyla açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2.2. Kişisel verileriniz şirket tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, web sitesi, mobil uygulama ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, iş bu sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

• KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması,
• KVKK m.5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulabilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

3.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları

3.1. Kullanıcılarımıza ait kişisel veriler, hukuki ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel olarak, işlenme amaçları ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanıcılarımızdan toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması, ifası ve kullanıcı kayıt işleminin yapılabilmesi,
• Şirketin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
• Şirketin kullanıcı tercihleri hakkında daha çok bilgi edinerek kişiye özel tekliflerde bulunabilmesi, hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar hakkında kullanıcıya bilgilendirme yapılabilmesi,
• Sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi veya uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi,
• Kullanıcı memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılabilmesi,
• Çeşitli anket çalışmalarının yapılabilmesi,
• Şirketin özel veri tabanı oluşturması,

Amaçlarıyla iş bu bilgilendirme yazısı, muvafakat beyanınız, sözleşmeye istinaden ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işlenebilecektir.

4.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları

4.1. Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu şirkete başvurarak kendisi ile ilgili;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4.2. 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. maddesi gereğince, kullanıcılar yukarıda belirtilen taleplerini yazılı ve imzalı olarak Veri Sorumlusu şirketin sözleşmede belirtilen adresine veya mail@doktorbun.com güvenli elektronik imzalı olarak mail adresine iletebilecektir.
4.3. Kullanıcıların, Veri Sorumlusu şirkete yöneltmiş olduğu taleplere, şirket tarafından en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.